Op deze pagina kunt u documenten vinden die u als zorgverlener kunnen ondersteunen om onze adviezen bij uw patiënten met cirrose toe te passen. De documenten zijn opgesteld met behulp van financiering door ZonMw via een VIMP subsidie (verspreidings- en implementatieimpuls) en zijn gratis te downloaden.

 

Materiaal voor een Farmacotherapeutisch Overleg (FTO):

Best practice: de uitwisseling van de diagnose en ernst van cirrose tussen zorgverleners

In twee groepsgesprekken met zowel eerste- als tweedelijnszorgverleners is gesproken over welke problemen men nog tegenkomt rondom de uitwisseling van de diagnose en ernst van cirrose. Daarnaast is nagedacht over mogelijke korte en lange termijn oplossingen voor deze problemen. De uitkomsten van beide gesprekken zijn samengevat in een best practice. In dit document staan mogelijk praktijksituaties beschreven (bv. de patiënt met cirrose gaat met ontslag) en wat er dan bij een optimale werkwijze per zorgverlener verwacht wordt (bv. MDL-arts zet diagnose en ernst in de brief naar de huisarts). Dit is opgesplitst in wat op korte termijn realiseerbaar is en waarvoor een langere termijn nodig is. 

Downloaden

Hand-out met "let op" middelen

In niet alle situaties is sprake van beslisondersteuning of is deze website voorhanden. Uit gesprekken met zorgverleners bleek dat er behoefte was aan een hand-out met de belangrijkste adviezen. Deze is opgesteld en via onderstaande link beschikbaar: